Najczęściej zadawane pytania przez klientów kancelarii prawnej

Jako prawnik prowadzący własną kancelarię prawną, zauważyłem, że wiele pytań od moich klientów często się powtarza. W związku z tym, aby ułatwić zrozumienie niektórych zawiłych kwestii prawniczych, postanowiłem przygotować listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Jeśli nie znaleźli tutaj Państwo odpowiedzi lub chcą Państwo dodatkowego wyjaśnienia, to zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego oraz osobistego w swoich siedzibach w Oławie i we Wrocławiu. 

Mam jednak nadzieję, że poniższe pytania i odpowiedzi przybliżą Państwu istotę i sens niektórych zagadnień prawniczych.

Zwolnienie strony postępowania od kosztów sądowych.

Na wstępie dodam, że jako prawnik oferuje bezpłatne konsultacje w mojej kancelarii prawnej w Oławie lub we Wrocławiu dla wszystkich osób, które rozważają wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Jako prawnik uważam, że kwestia zwolnienie od kosztów sądowych jest istotną instytucją postępowania cywilnego, która w wydatny sposób przyczynia się do urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady dostępu do wymiaru sądowego.

Jeśli są Państwo przekonani, że warunek „uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny” zostaje w Państwa przypadku spełniony (więcej informacji w punkcie 4), to zapraszam do kontaktu.

 

Co to są koszty sądowe?

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Koszty te mogę obejmować opłaty związane z wniesieniem określonego pisma procesowego, na przykład opłaty kwotowej w przypadku wywiedzenia apelacji.

Ponadto koszty te obejmują także wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata zastępującego Klienta, a więc jest to po prostu wynagrodzenie pełnomocnika. Koszty te mogą obejmować wydatki, czyli np. zaliczkę na sporządzenie opinii przez biegłego sądowego.

 

Kto jest zobowiązany do uiszczenia kosztów sądowych?

Co do zasady zgodnie z art. 98 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego do pokrycia kosztów sądowych zobowiązana jest strona przegrywająca proces. Niemniej jednak Klient, nawet w przypadku przegrania procesu w całości lub w części, może ubiegać się o:

  • nieproporcjonalne rozdzielenie kosztów (zgodnie z zasadą tzw. stosunkowego rozdzielenia opisanej w art. 100 kodeksu postępowania cywilnego);
    o zastosowanie zasady zwrotu mimo przegranej (określonej w art. 101 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą przegrywającemu może być przyznany zwrot kosztów procesu, pod warunkiem, że nie dał on powodu do zwrotu procesu);
  • o zastosowanie zasady słuszności określonej w art. 102 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą Sąd w szczególnych wypadkach może odstąpić nawet od całkowitego obciążenia przegranego kosztami;
  • o zastosowanie zasady zawinienia (określoną w art. 103 kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którą niezależnie od wyniku sprawy Sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów spowodowany ich nierzetelnością procesową lub niesumiennością (na przykład zasada ta może mieć miejsce w przypadku celowego opóźniania postępowania przez stronę).

 

Czym jest zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych?

Zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych jest to instytucja określona w kodeksie postępowania cywilnego, którą stosuje Sąd i dzięki której może zwolnić stronę od ponoszenia w całości lub części kosztów sądowych.

 

Kto może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Zwolnienie od kosztów sądowych może uzyskać osoba, która złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało, iż jest ona w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Strona, która chce uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, powinna złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych do sądu rozstrzygającego daną sprawę. Wniosek ten może być złożony ustnie do protokołu rozprawy lub na piśmie.

 

Co ma zawierać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?

Strona występująca o zwolnienie od kosztów sądowych zobowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Ponadto Sąd może odebrać od takiej strony specjalne przyrzeczenie.

 

Kiedy wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego o zwolnienie od kosztów sądowych można wystąpić, gdy dana sprawa jest już rozpatrywana przez Sąd. Jednakże kodeks postępowania cywilnego przewiduje także możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych przez zainicjowaniem sprawy w Sądzie.