Jakie możliwości daje wierzycielowi popadnięcie dłużnika w opóźnienie z zapłatą?

Jakie możliwości daje wierzycielowi popadnięcie dłużnika w opóźnienie z zapłatą?

Postulowanym stanem rzeczy jest terminowe wywiązywanie się kontrahentów z obowiązku zapłaty za zrealizowaną transakcje handlową. Niestety brak regulowania należności lub też regulowanie ich w opóźnieniu stanowią zjawisko znane niemalże każdemu polskiemu przedsiębiorcy. Co jednak istotne nie każdy przedsiębiorca wie, jakie możliwości stwarza przed nim popadnięcie dłużnika w opóźnienie z zapłatą należności za transakcję handlową. Jakie możliwości ma przedsiębiorca, aby odzyskać swój dług? Otóż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi, który nabył uprawnienie do odsetek przysługuje stała rekompensata w określonej wysokości zależnej od wartości świadczenia pierwotnego. I tak rekompensata ta wynosi:
  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000,00 zł,
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000,00 zł, ale niższa niż 50000,00 zł,
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa niż 50000,00 zł.
Równowartość wyżej wskazanej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Z powyższego wynika, iż jedynym warunkiem od którego zależy uprawnienie do wskazanej rekompensaty jest brak uzyskania zapłaty w terminie. Wobec powyższego jeśli upłynął bezskutecznie termin zapłaty wskazany w wystawionej przez Ciebie fakturze to należy Ci się rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej. Dla uzyskania tej rekompensaty nie jest konieczne wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Celem uzyskania wskazanej rekompensaty należy wystawić notę obciążeniową opisującą należną rekompensatę i doręczyć ją dłużnikowi. Tym sposobem dłużnik poniesie wymierne koszty braku uregulowania należności w terminie.